resim
E-Bülten

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

Hukuk Bülteni Ana Menü

Tüketici kredisi sözleşmelerine (“Sözleşme”) ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek üzere Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 29363 sayılı 22 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin Kapsamı

Yönetmelik hükümleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanını sağlayan kredi kartı sözleşmeleri de dahil olmak üzere belirli ve belirsiz süreli her türlü tüketici kredisi sözleşmesini kapsamaktadır. Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesi, Sözleşmenin kurulduğu tarihte, kredi ilişkisinin sona erme tarihinin taraflarca açıkça kararlaştırıldığı tüketici kredisi sözleşmelerini, belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi ise Sözleşmenin kurulduğu tarihte, kredi ilişkisinin sona erme tarihinin taraflarca açıkça kararlaştırılmadığı tüketici kredisi sözleşmelerini ifade etmektedir.

Yönetmelik hükümleri, konut finansmanı sözleşmeleri ve kredinin otuz gün içerisinde geri ödenmesini gerektiren kredili mevduat hesabı sözleşmeleri ile çeki teminat mektubu gibi gayri nakdi kredi sözleşmeler hakkında uygulanmaz.

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü

Kredi veren ve varsa kredi aracısı, belirli ve belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinin kurulmasından makul bir süre önce, tüketiciyi sözleşme şartları hakkında Yönetmelikte düzenlenen içerik kapsamında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Yardımcı sıfatıyla kredi aracısı gibi hareket eden mal veya hizmet sağlayıcılarının, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu durum, kredi verenin, teklif edilen kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Sözleşme öncesi bilgi formlarının en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneği kâğıt üzerinde veya kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri bir kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketicinin kredi talebinin reddedildiği durumlarda; kredi verenin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirmesi zorunludur.


Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği

Mesafeli olarak kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere, tüketici kredisi sözleşmeleri yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulmaması halinde, kredi veren, sonradan tüketicinin aleyhine olacak şekilde sözleşmenin geçersizliğine ilişkin bir iddiada bulunamaz.

Tüketici kredisi sözleşmesinin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneği kâğıt üzerinde veya kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri bir kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Belirli ve belirsiz tüketici kredi sözleşmelerinin Yönetmelikte düzenlenen içeriği ihtiva etmesi zorunludur.

Yönetmelik ile Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar da düzenlenmiştir. Bu esaslar uyarınca, belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilmez. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde ise, akdi faiz oranında yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere, sözleşme şartlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.


Erken Ödeme


Tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunması veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödemek istemesi halinde, kredi veren gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür. Erken ödeme indirimi hesaplanırken tüketicinin ödeme yaptığı tarih esas alınır.

Kredinin tamamının erken ödenmesi taksit tarihinde yapılıyorsa vadesi gelen taksit ödemesi ile birlikte,

  • geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve
  • varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler

 tahsil edilir.

Kredinin tamamının erken ödenmesi iki taksit arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle eken ödeme işleminin gerçekleştiği tarih arasında,

  • anaparaya işleyen faiz tutarı,
  • en son ödenmiş taksit tarihi itibarıyla geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve
  • varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ile vergi harç ve benzeri yasal yükümlülükler

tahsil edilir.

Ancak faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, kredinin tamamının erken ödenmesi durumunda, erken ödeme yapılan tarih ve tutar esas alınarak, akdi faiz oranı üzerinden gerekli faiz iadesi yapılır.

Yönetmeliğin erken ödemeye ilişkin hükümleri, tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı sözleşmelerine ve kredili mevduat hesabı sözleşmelerine uygulanmaz.


Temerrüt ve Geç Ödeme


Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamını talep etme hakkını saklı tuttuğu takdirde, bu hakkını ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir.

Kredi verenin bu hakkını kullanabilmesinin ön koşulu, tüketiciye en az 30 (otuz) gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunmasıdır. Muaccel duruma gelen taksitlerin hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmaz.

Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden tahsil edilecek temerrüt faizinin üst sınırı Sözleşme’de yer alan akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasıdır. Bundan daha yüksek oranda gecikme faizi tahsil edilemez.

Kredi veren, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda tüketiciden, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını talep edebilir.

Yönetmeliğin temerrüt ve geç ödemeye ilişkin hükümleri tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı sözleşmelerine ve kredili mevduat hesabı sözleşmelerine uygulanmaz.


Cayma Hakkı ve Fesih


Yönetmelikte, tüketicinin 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar.

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde, sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmemiş ise tüketici herhangi bir zamanda, ücret ödemeden kredi verene yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmiş ise bu süre 1 (bir) ayı geçemez.

Kredi verene sözleşmeyi fesih hakkı tanınmış ise kredi veren, en az 2 (iki) ay önceden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak belirsiz süreli kredi sözleşmesini feshedebilir.

Haklı nedenlerin varlığı halinde, sözleşmede kararlaştırıldığı takdirde, kredi veren bildirim süresine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmesini feshedebilir.


Kefalet


Tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.


Diğer Hususlar


Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir ücret veya masraf talep edilemez ve tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile hesap kapanır.

Tüketici kredisi sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur.

Taksit vadesi veya ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması halinde bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği