resim
E-Bülten

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

Hukuk Bülteni Ana Menü

Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet olarak tanımlanan ‘elektronik ticaret’ ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, ‘elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler’ olarak tanımlanan Hizmet Sağlayıcılar ile ‘başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler’ olarak tanımlanan Aracı Hizmet Sağlayıcılar’ın elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü olduğu genel bilgiler ile sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde mal ve hizmetlerin alıcılarına sunmaları gereken bilgilere ve elektronik ticaretle ilgili diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (‘Yönetmelik’)’ 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

 1. Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri

   

 1. Kendi elektronik ortamından elektronik ticaret faaliyetlerini yürütme

Hizmet Sağlayıcı aşağıda sayılan bilgileri kendine ait elektronik ticaret ortamında eksiksiz olarak bulundurmalıdır:

 • Tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ile varsa işletme adı veya tescilli marka adı,

 • Mensubu olduğu meslek odası ve varsa üyesi olduğu sektörel kuruluşlar ile meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler,

 • Tacir ise ayrıca ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi,

 • Esnaf ise ayrıca adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.

Hizmet Sağlayıcı, yukarıda anılan adres, telefon numarası ve ticari işletme adı veya tescilli marka adı ile mesleki davranış kurallarına ve bunlara nasıl ulaşılabileceğine dair bilgilerini, ağ üzerindeki ana sayfasında ve doğrudan ulaşılabilecek şekilde “iletişim” başlığı altında sunar.

İlgili kişi tacir veya esnaf değil ise, kendine ait elektronik ticaret ortamında adı ve soyadını veya unvanını, merkez adresini, tebligata elverişli KEP adresini, elektronik posta adresini ve telefon numarasını eksiksiz olarak bulundurur.

 1. Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden elektronik ticaret faaliyetlerini yürütme

Aracı Hizmet Sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan Hizmet Sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce, Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:

 • Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri,

 • Tebligata elverişli KEP adresi,

 • Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası,

 • Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

İlgili kişi tacir veya esnaf değil ise, Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda adını ve soyadını, ikametgâhının bulunduğu ili ve merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Aracı Hizmet Sağlayıcı’da bulunduğuna ilişkin bilgiyi eksiksiz olarak bulundurmalıdır.

 1. Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Yükümlülükleri

   

 • Alıcı ve Hizmet Sağlayıcı arasında alım satım işleminin yapıldığı elektronik ticaret pazar yerlerini işleten Aracı Hizmet Sağlayıcılar, kendileriyle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcılar’ın yukarıda anılan, kendi elektronik ortamlarındaki elektronik ticarete ilişkin olan yükümlülüklerini aynı usulle yerine getirir,

 • Elektronik ticaret ortamı sunduğu Hizmet Sağlayıcı’ya ilişkin bilgilerin, Hizmet Sağlayıcı’ya tahsis edilen alanda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkânları sağlar,

 • Hizmet Sağlayıcı’nın elektronik ticaret faaliyetine başlamasından önce Hizmet Sağlayıcılar’ın Aracı Hizmet Sağlayıcılar’ın, yukarıda anılan, elektronik ticaret ortamlarında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

 

 1. Hukuka Aykırı İçerikten Sorumluluk

 

Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

 1. İşlem Rehberi

Aracı Hizmet Sağlayıcı ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan Hizmet Sağlayıcı tarafından, elektronik ticaret işlemlerinin gerçekleştirildiği ağ üzerinden doğrudan ulaşılabilecek şekilde ana sayfada “işlem rehberi” başlığı altında aşağıdaki bilgiler güncel olarak bulundurulur:

 • Sözleşmenin kurulabilmesi için mal ve hizmetin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösterir şekilde teknik adımlar,

 • Elektronik ticarete ilişkin sözleşmenin, elektronik ortamda saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra aynı ortamda erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgi,

 • Alıcının siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını açık ve anlaşılır bir şekilde belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al ve değiştir gibi teknik araçların sunulacağına ilişkin bilgi,

 • Elektronik ticaret işlemleri nedeniyle elde ettiği kişisel verilere ilişkin gizlilik kuralları,

 • Alıcıyla arasında uyuşmazlık çıkması halinde varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları.

 

 1. Siparişe İlişkin Yükümlülükler

Aracı Hizmet Sağlayıcı ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan Hizmet Sağlayıcı;

 • İkinci el malların ayrı kategoride satışa sunulmasını,

 • Ağ üzerinden verilen siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, vergi ve teslimat masrafları da dâhil olmak üzere alıcının ödeyeceği toplam bedelin ve sözleşmenin diğer şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini,

 • Mal veya hizmetin toplam bedeli, fiyatın hesaplanma usulü ve teslimat masrafları önceden belirlenemiyorsa buna ilişkin ek masrafların ödenebileceği bilgisini,

 • Siparişin onaylanmasından önce alıcıların veri giriş hatalarını belirleyebilmesi için sipariş özetini ve bu hatalarını düzeltebilmesi için geri al ve değiştir gibi uygun, etkili ve kolay erişilebilir teknik araçları,

 • Sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının, alıcı tarafından yeniden görülebilmesi, basılı bir şekilde kullanılabilmesi ve saklanabilmesi amacıyla söz konusu hususların alıcıya fiziki veya elektronik ortamda gönderilmesini sağlar.

 1. Siparişin Teyidi

Aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcı siparişi aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması, faks gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin alıcıya bildirir.

Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve Kayıtların Saklanma Süresi

Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı, bu Yönetmelik çerçevesinde yaptığı işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık irade beyanını içerecek şekilde önceden alınan onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamaz, işlenemez ve başka amaçlarla kullanılamaz.

Hizmet Sağlayıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcı, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacaktır.

 

 1. Denetim ve İdari Para Cezalarının Ödenme Süresi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir. Denetimler sonucunda tespit edilecek aykırılıklar bakımından Kanundaki idari para cezalarının uygulanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda tahakkuk eden idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.

 

 1. Yürürlük Tarihi

Bu Yönetmeliğin yürürlüğünden önce kendine ait elektronik ortamda satış yapan Hizmet Sağlayıcılar ile Aracı Hizmet Sağlayıcılar’ın Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerine, işlem rehberine ve siparişe ilişkin yükümlülüklerini bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu süre, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu elektronik ticaret ortamında satış yapan Hizmet Sağlayıcılar için Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından teknik imkânların sağlanmasından itibaren başlar.

 

Saygılarımızla,

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği