resim
E-Bülten

Elektronik Tebligat

Hukuk Bülteni Ana Menü

4 Ocak 1961 tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“Kanun”) 107/A maddesinde, “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93. maddede sayılan usullerle (posta, ilan yoluyla) bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.” denilmiştir.

Kanun’un bu maddesine dayanarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 456 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (“Tebliğ”) 27.08.2015 tarihinde 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de, Vergi Usul Kanunu’nun hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

 

GENEL OLARAK ELEKTRONİK TEBLİGAT (E-TEBLİGAT)

 

E-Tebligat, Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) hükümlerine göre tebliği gereken evrakın Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

 

 

E-TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER

 

Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar:

a)     Kurumlar vergisi mükellefleri (zorunlu)

b)   Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c)     Kendilerine e-tebligat yapılmasını talep edenler (isteğe bağlı)


BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

       a)   Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

 

E-Tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri 01.04.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için Elektronik Tebligat Talep Bildirimi’ni bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederek başvuruda bulunmalıdır.

 

Kurumlar Vergisi mükelleflikleri ise 01.04.2016 tarihinden sonra başlayan mükellefler, işe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvuruda bulunmalıdır.

 

 b)    Gelir Vergisi Mükellefleri:

 

E-Tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri 01.04.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan Gerçek Kişiler için Elektronik Tebligat Talep Bildirimi’ni bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederek başvuruda bulunabilecekleri gibi, https://intvd.gib.gov.tr adresinde yer alan ve mükellefler tarafından beyanname gönderilmesi, ödeme yapılması, vergi levhası, borcu yoktur yazısı alınması gibi vergisel işlemlerin yapıldığı ortam olan internet vergi dairesini kullanarak başvuruda bulunabilirler. 

 

Gelir Vergisi Mükelleflikleri 01.04.2016 tarihinden mükellefler, mükellefiyet tesisi sırasında başvuruda bulunmalıdır.

 

c)     İsteğe Bağlı Olarak Sistemi Kullanmak İsteyenler:

 

Zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvurabilirler.

 

Gerçek kişiler ise, Gerçek Kişiler için Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile internet vergi dairesi aracılığıyla veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine başvuruda bulunabilirler.

 

Başvurular, bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi tarafından yapılabileceği gibi, ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletname ile yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabilir.

 

Bildirimde bulunan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

 

 

E-TEBLİGATIN MÜKELLEFE GÖNDERİLMESİ

 

Kanun’a göre mükellefe tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve, vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükellefin e-tebligat adresine iletilecektir. Mükellefler internet vergi dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) adresi üzerinden sisteme girerek, kullanıcı kodu, parola ve şifre ile adreslerine tebliğ edilen evraka erişecektir.

 

Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, bildirim sırasında doldurulacak formda yer alan telefon numarası veya e-posta adreslerine; SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

 

E-tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.  

 

 

MÜKELLEFİN SORUMLULUĞU

 

Mükellefler aşağıda belirtilenleri yerine getirmediği takdirde doğacak hukuki sonuçlardan bizzat sorumlu olacaktır.

  • Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyanda etmek,
  • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde bildirmek,
  • Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara uymak,
  • Kullanıcı kodu, parola ve şifreyi korumak,
  • Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit etmesi halinde derhal vergi dairesine bilgi vermek.

  

CEZA HÜKÜMLERİ

 

Tebliğ ile elektronik tebligata geçmesi zorunlu hale getirilen ve yükümlülüklerine uymayan mükelleflere aşağıdaki oranlarda özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

a)     Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 TL,

b)     İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 660 TL,

c)     Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 TL.

 

Ceza uygulamasından sonra bu mükelleflere re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

 

 

SİSTEMDEN ÇIKIŞ

 

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükellefler aşağıdaki haller dışında sistemden çıkamazlar.

 

a)     Tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi

b)     Gerçek kişilerde ölüm veya gaiplik kararının verilmesi

 

Tebliğin hükümlerine göre, e-tebligat uygulamasına 01.04.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır.

 

Saygılarımızla;

Egemenoğlu Hukuk Bürosu
Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği