resim
Uyuşmazlık

Uyuşmazlık Çözüm

Egemenoğlu Uyuşmazlık bölümü Önleyici Hukuk alanında müvekkillerine ve hukuk müşavirliğini yürütmekte olduğu gerçek veya tüzel kişilere; İhtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek önleyici-koruyucu hukuki tedbirlerin alınması, İhtilafların çözümünde sulh veya yargılama sonucunda uzlaşmanın sağlanması, girişimleri öncesinde veya devam eden süreçte karşılaşılması muhtemel durumlarla ilgili “hukuksal risk analiz raporları” hazırlanması ve şirketlerin olası şartlara hazırlıklı olmasını sağlanmasına ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

Egemenoğlu Uyuşmazlık bölümü Önleyici Hukuk alanında müvekkillerine ve hukuk müşavirliğini yürütmekte olduğu gerçek veya tüzel kişilere; İhtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek önleyici-koruyucu hukuki tedbirlerin alınması, İhtilafların çözümünde sulh veya yargılama sonucunda uzlaşmanın sağlanması, girişimleri öncesinde veya devam eden süreçte karşılaşılması muhtemel durumlarla ilgili “hukuksal risk analiz raporları” hazırlanması ve şirketlerin olası şartlara hazırlıklı olmasını sağlanmasına ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

Uyuşmazlık departmanının hizmet verdiği başlıca alanlar aşağıda belirtilmiş olup, bu alanların birçoğunda hem yerel mahkemelerde görülen davalar hem de tahkim süreçlerinin takibi yürütülmektedir.

Tazminat hukuku alanında, uğranan zararların karşılanması ve zararın doğuşundan önceki hale getirilmesine ilişkin davalar, Mal varlığı hakkının korunması için maddi tazminat davaları, Şahıs varlığına ilişkin manevi tazminat davalarında hukuki hizmetler sunulmaktadır.

Gayrimenkul hukuku alanında, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü işlemin idari mercilerde yapılması hizmetine ek olarak Tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davalarının takibi hizmetleri verilmektedir.

İş hukuku alanında, iş ilişkilerinin yönetimi ve devamındaki dava süreçlerinde sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile çözümü, İş kazası ve İş hastalıkları davaları, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan davalar, Sigortalılığın tespiti davaları, İşe iade davaları, Kıdem-ihbar tazminatı ve mobbing davaları başta olmak üzere her türlü davanın takibi sağlanmaktadır.

Borçlar hukuku alanında, özel ve tüzel kişiler arası borç doğuran, değiştiren ya da sonlandıran işlemler ile ilgili her türlü davaların takibi hizmetleri verilmektedir.

Ticaret ve Şirketler hukuku alanlarında, küçük ve orta ölçekli işletmelerden, yüksek cirolu şirketlere kadar birçok kuruluşa ticaret hukuku ve şirket hukuku ile ilişkili konulardaki ihtilafların dava yolu ile çözümüne ilişkin hizmetler sağlanmaktadır.

Sigorta hukuku alanında, gerek Sigorta şirketlerinin, gerekse sigorta edilenlerin temsil edilmesi, ihtilafların çözümü, emlak, taşıt, mali sorumluluk, sağlık ve iş göremezlik sigortası davalarının takibi sağlanmaktadır.

Medeni hukuk alanında, şahıslar arasında medeni hak ve yükümlülüklerden doğan davalar, kişilik haklarını koruyucu davalar ve medeni hukuk alanına giren birçok hususa ilişkin hukuki hizmetler sunulmaktadır.

Kişiler hukuku alanında, kişilere kayyum ve vasi atanması, vesayet davaları, gaiplik kararı, isim düzeltme ve değiştirme davaları, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının takibi sağlanmaktadır.

Aile hukuku alanında, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların tanınma ve tenfizi davaları, velayet ve nafaka davalarının takibi hizmetleri verilmektedir.

Miras hukuku alanında, terekenin doğumundan evvel düzenlenecek vasiyetnameler, miras sözleşmeleri gibi konularda danışmanlık hizmetleri, mirasın taksimi ve miras hukukundan doğan ihtilaflar başta olmak üzere veraset davaları, vasiyetname düzenleme, terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları, terekenin taksimi davaları, muvazaalı miras işlemlerine karşı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyet alacaklısı sıfatıyla açılacak miras davaları, miras sebebiyle istihkak davaları, mirasın reddine ilişkin davaların yürütülmesi hizmetleri verilmektedir.

Tüketici hukuku alanında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer yönetmeliklerin alanına giren ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflar ile alım satım sözleşmeleri, ayıplı mal ve ayıplı hizmetten kaynaklanan davaların takibi hizmetleri verilmektedir.

Fikri Mülkiyet alanında, Fikri ve Sınai Hakların korunması kapsamına giren tüm eserlerin maddi, manevi ve bağlantılı haklarının korunmasında, ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesinde, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin, bilgisayar programlarının hukuki korunması, Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması, haksız iktibas suçları ve bandrol suçları ile ilgili yürütülen davaların takibi hizmetleri verilmektedir.

Kamu İhale hukuku alanında, İhalelere katılma, teklif sözleşmeleri hazırlama, Kamu İhale Kurumu ve diğer yönetim ofisleri ile olan hukuki ihtilaflara ve davalara ilişkin hukuki hizmetler verilmektedir.

Ceza hukuku
alanında, insan hakları açısından uyuşmazlığın incelenerek adil soruşturma ve yargılamanın yürütülmesini amaç edinerek ceza hukuku kapsamına giren adi suçlar ve toplu suçlarda müvekkillerine yaratıcı çözümlerle sunulan etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

İdare Hukuku alanında, idarenin tesis ettiği hukuka uygun olmayan işlemlerin yürürlüğünün durdurulması ve bu işlemlerin iptal edilmesi için dava sürecinin başlatılması ve yürütülmesinde, idari sözleşmelerden doğan davaların yürütülmesinde, kamu ihale hukuku ve kamulaştırma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Vergi Hukuku alanında, şirketleri yönlendirme ve tavsiye ile vergi uzlaşmaları (gerek tarhiyat öncesi gerekse tarhiyat sonrası uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi), vergi iptali davaları, sürekli vergi danışmanlığı ve davaların takibi hizmetleri sunulmaktadır. Vergi Ceza Hukuku alanında ise, idari işlemin yürürlülüğünün durdurulması ve iptal davaları, vergi zıyaı, vergi mahremiyetinin ihlali ve vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin davalarda hukuki hizmet verilmektedir.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği