resim
E-Bülten

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Hukuk Bülteni Ana Menü

Hukuk Büromuz daha önce 23 Ekim 2014 tarih ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”)’a dayanarak hazırlanan ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın (“Taslak”) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşıldığı 29 Nisan 2015 tarihinde ilgili Taslak metne dair bir Bilgi Bülteni (Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı’na ilişkin Bilgi Bülteni) yayınlamıştı.

Beklenen Yönetmeliğin kesinleşmiş metni 15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete’de Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ismiyle yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Belirtmek isteriz ki, yürürlüğe giren Yönetmelik’te, Taslak’ta yer alan hükümlere göre birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler, genel düzenlemeler öngördüğü gibi; esaslı bazı hususları da içermektedir.


Aşağıda, özellikle kapsam, onayın alınması ve mevcut veritabanlarının kullanımına ilişkin esaslı değişiklikleri bilgilerinize sunarız:


1.       Yönetmeliğin Kapsamı


Öncelikle, Yönetmelik’in Kapsamı önceki Taslak metnine göre değiştirilmiş ve:

(i) vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletiler,

(ii) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletiler,

(iii) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletileri ve

(iv) Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletiler de Yönetmelik kapsamında bırakılmıştır.

Buna göre, kapsam dışında bırakılan hizmet sağlayıcılar tarafından gönderilen ticari elektronik iletiler için onay ve ret işlemlerinin yapılmasına gerek olmayacaktır.

2.       Ticari Elektronik İleti alınmasına ilişkin alınması gereken ön onayın içeriği ve şekli


Yönetmelik’in en önemli kısımlarından olan, ticari elektronik iletiler için alınması gereken onaya ilişkin bölümde de Taslak metne göre önemli değişiklikler getirilmiştir.

Örneğin, ticari elektronik alınmasına ilişkin verilen onayın reddetme hakkının kullanılmasına kadar geçerli olduğu hükmü eklenerek bu konuya açıklık getirilmiştir.

Onay alınması usulüne ilişkin Yönetmelik Taslak metnindeki hükmü ise neredeyse tamamen yenilenmiştir. Buna göre;

(i) onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alması,

(ii) onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmesi,

(iii) alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulmaması,

(iv) onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dâhil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkânı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınması,

(v) acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilmesi,

(vi) hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanılabilecek, ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranması gerekmekte olup;

(vii) hizmet sağlayıcının, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremeyeceğin altı çizilmiştir. Bu madde ile onayın bir e-mail gönderilerek alınamayacağı hususu kesin olarak açıklığa kavuşturulmuştur.

3.       Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletilerde yer alması zorunlu bilgiler


Ticari iletişimde ve şikâyet bildirimlerinde, tacirlerin MERSİS numarasını; esnafların ise T.C. Kimlik No’sunu kullanmaları yükümlülüğü getirilmiştir.

4.       Reddetme Hakkının bildirilmesi


Yönetmelik’te reddetme hakkına ilişkin olarak ise, acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki tarafların birine gönderilen ret beyanı, diğer tarafları da bağlayacak olduğu ve ret bildirimini alan tarafın diğer tarafları bu husus hakkında bilgilendirmesi gerektiği belirtilmiştir.

5.       Kayıtların Saklanması ile ilgili yükümlülüğün süresi


Kayıtları saklama süresine ilişkin olarak, Yönetmelikte hizmet sağlayıcının ve/veya aracı hizmet sağlayıcının onay aldığına ilişkin kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtların ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklayacaktır.

6.       İdari Para Cezasının Ödemesi


Yönetmelikte daha önce Kanun ile belirlenen idari para cezalarının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi öngörülmüştür.

7.       Mevcut Veri Tabanının Kullanılmasına yönelik uygulamalar

Taslak metinde en çok soru işareti uyandıran hususlardan biri olan ve mevcut veri tabanlarının kullanılmasına ilişkin hükümler de değiştirilerek daha esnek hale getirilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlük tarih olan 15 Temmuz 2015 tarihinden önce ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan onayların geçerli olduğu konusunda bir açıklık getirilmiştir.

Yine aynı tarihten önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, bu şekilde verildiği kabul edilen onayın; acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilmiş olduğu ifade edilmiştir.

Mevcut veritabanlarının kullanımının Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amacıyla, Yönetmeliğe göre onay verdiği kabul edilen alıcıya, bu Yönetmelik’in yayımı tarihinden sonra, reddetme hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik iletide, gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilmesi gerekir.

Öte yandan, Kanunun yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2015’ten önce, başkaları adına ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmiş olması kaydıyla bu Yönetmelik’in yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, ticari elektronik ileti gönderilebilecek, bu iletide, genel onayın kim tarafından alındığı bilgisine de yer verilecek ve onay talebine sessiz kalınması durumunda talep reddedilmiş sayılacaktır.

Saygılarımızla,

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

 

 


Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği