resim
E-Bülten

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

Hukuk Bülteni Ana Menü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 28 Mayıs 2015 tarih ve 29369 sayılı Resmi Gazete’de konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Yönetmelik, 7 Kasım 2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır ve Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 28 Kasım 2015’te yürürlüğe girecektir.

 

Yönetmelik ile Getirilen Düzenlemeler

 

1.   Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü

 

Yönetmelikte “tüketicilere konut edinmeleri amacıyla kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşme” olarak tanımlanan konut finansmanı sözleşmesinin kurulması belli şartlara tabi kılınmıştır.

 

Henüz konut finansmanı sözleşmesi kurulmadan yerine getirilmesi gereken sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü de bu şartlardandır.

 

Bu yükümlülük kapsamında Yönetmelikte örneği verilen sözleşme öncesi bilgi formu henüz sözleşme kurulmadan doldurulmalı ve bir örneği tüketiciye verilmelidir. Bu bilgi formunun içermesi gereken tüm zorunlu içerik Yönetmelik’te belirtilmiştir.

 

2.   Konut Finansmanı Sözleşmesinin Şekli ve Zorunlu İçeriği

 

Yönetmelik uyarınca konut finansmanı sözleşmesinin geçerlilik şartları ve içermesi gereken zorunlu bilgiler de Yönetmelik’te liste halinde verilmiştir. Konut Finansmanı sözleşmesi, geçerli olabilmek için, yazılı olarak yapılmak  ve Yönetmelik’te yer alan zorunlu içeriğin tamamını içermek zorundadır.

 

3.   Finansman Kuruluşları ve Tüketicilerin Yükümlülükleri ve Hakları ile ilgili düzenlemeler

 

a)     Kredi Sigortası

 

Yönetmeliğe göre, tüketici yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açıkça talep etmedikçe kredi ile ilgili sigorta yaptırılması mümkün olmayacaktır. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde ise konut finansmanı kuruluşu, tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminatı kabul etmek zorundadır.

 

b)    Krediyi Erken Ödeme Hakkı

 

Yönetmelik tüketicilerin konut finansmanı kuruluşuna olan borçlarını vadesinden önce ödemelerine imkân tanımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, borç tutarının tamamının veya en az bir taksit tutarı kadar olan kısmının vadesinden önce ödenebileceğidir.

 

Tüketicinin erken ödeme yapması halinde konut finansmanı kuruluşu Yönetmelikte belirlenen düzenlemelere uygun şekilde kredi tutarından gerekli indirimi yapmakla ve yeni bir ödeme planı oluşturmakla yükümlüdür. Tüketicinin burada hiçbir ücret ödemeksizin yeni ödeme planını alma hakkı bulunmaktadır.

 

c)     Kredi Ödemelerinde Temerrüt ve Geç Ödeme

Tüketici konut finansmanı sözleşmesinde belirlenen borç taksitlerini vadesinde ödemezse temerrüde düşmüş olacaktır. Sözleşmede böyle bir halde konut finansmanı kuruluşunun kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkının olduğu düzenlenmişse de bu hakkın kullanılması bazı şartlara bağlanmıştır. Bunun için; tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanacağına ilişkin olarak tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekmektedir.

Bunun dışında temerrüt halinde tüketiciden tahsil edilecek gecikme faizine Yönetmelik bir sınır getirmiştir. Buna göre; sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmeleri için akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasından, değişken faizi içeren sözleşmelerde ise cari faiz oranının yüzde otuz fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tüketiciden tahsil edilemeyecektir.

d)    Yeniden Finansman

 

Konut finansmanı sözleşmesinde, kredi faiz oranı, kredinin vadesi, sözleşmede belirtilen faiz türü, aynı konut teminat gösterilerek birden fazla konut finansmanı sözleşmesi kurulmuşsa bunların tek bir konut finansmanı sözleşmesi ile birleştirilmesi, kredinin para birimi gibi hususlarda değişiklik yapılması durumunda yeniden finansman söz konusu olacaktır:

 

Yeniden finansman halinde, tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınması Yönetmelik ile zorunlu kılınmıştır.

 

e)     Tüketiciden Talep Edilecek Ücretler

 

Konut finansmanı sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, konut finansmanı sözleşmesine ilişkin açılan ve sadece kredi ile ilgili işlemlerin yapıldığı bir hesap için tüketiciden herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmesi Yönetmelik ile yasaklanmıştır. 

 

4.   Faiz Oranı

 

Yönetmelik, kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmını “faiz” olarak kabul etmektedir. Konut finansmanı ve finansal kiralama sözleşmelerinde Yönetmelik faiz oranının sabit, değişken ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınması suretiyle belirlenmesine imkan tanımıştır.

 

Buna göre; faiz oranı sabit olarak belirlenirse; bu oran sonradan tarafların rızası dışında değiştirilemeyecektir. Öte yandan, faiz oranı değişken olarak belirlenirse; bu oran dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak şartıyla ve sözleşmede belirlenecek endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilecektir.

 

5.   Bağlı Kredi Sözleşmesi

 

Konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması konulu bir sözleşmenin finansmanı için verilmesi ve Yönetmelikte hallerde  “bağlı kredi sözleşmesi”nden söz edilir.  Bağlı kredi sözleşmesinde konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumlu olacaktır. Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu sınırlıdır.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği