resim
E-Bülten

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Yeni Düzenlemeler

Hukuk Bülteni Ana Menü

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair 6645 sayılı Kanun 04.04.2015 tarihinde Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 6645 sayılı Kanun ile  4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

 

Neler değişiyor?

-          Babalara doğum izni!

-          3.Çocuk içi AGİ %10!

-          Gece Çalışma sürelerinde Özel Düzenleme!

-          SGDP Oranında %15'den %10'a Azalma!

-          Ölümlü İş Kazasına İhale Yasağı!

 

GİRİŞ

 

04.04.2015 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair 6645 sayılı Kanun (“Kanun”) ile 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

 

KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

 

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan düzenleme uyarınca işverenlere teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, görev aldıkları işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkların bildirilmesini, tedbirlerin yerine getirilmesini ve tavsiyelerini belirleyecek ve işverenlere yazılı olarak bildirecektir. Bildirilen eksiklik ve aksaklık varsa, acil durdurmayı veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri hayati tehlike arz etmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirmesi gerekecektir.

 

 • Bildirim yapması gerektiği halde bildirim yapmadığı tespit edilen iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının belgesi 3 ay, bu şekilde tekrar bir olay yaşanması halinde de 6 ay süreyle askıya alınacaktır. Bu bildirimden dolayı iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı işten çıkarılamayacaktır. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilecektir. (Madde1)

 

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve kamudan ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan; üretim veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma yapılırsa iş durdurulacaktır. İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. (Madde2)

 

 • Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde, işveren için 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanma söz konusu olacaktır. (Madde 3)

 

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyen işverene, her aykırılık için ayrı ayrı çalışan başına 500 lira, işin durdurulması nedeniyle işsiz kalanlara ücretlerini ödeme veya başka iş verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere ihlale uğrayan her çalışan için aykırılığın devam ettiği her ay için 1000 lira, çalışanlarına Avrupa standartların uygun CE işaretli olmayan, kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına 500 lira para cezası uygulanacaktır.

 

 • 1.1.2016 tarihinden itibaren yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurulması gerekmektedir. Bunu kurmayan işletmelere çalışan başına 500 lira para cezası verilecek. Bu cezalar katlamalı olarak arttırılacaktır. (Madde 4)

 

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikler kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenecektir. (Madde 5)

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğüne ilişkin tarihlerde değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenleme ile çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır. (Madde 6)

 

 • Bakanlık, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Yeni düzenleme ile iş güvenliği uzmanlığı belge yükseltme sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazananların da hakları saklı olacaktır. (Madde 6)

 

 • Asgari geçim indiriminde üçüncü çocuk için AGİ oranı yüzde 5 idi. Değişiklikle bu oran üçüncü çocuk için yüzde 10'a çıkarılmıştır. Böylece, evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu bir çalışan, asgari ücret üzerinden gelir vergisi oranında asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir. (Madde 8) Bu değişiklik Kanunun yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girecektir.

 

 • Gelir Vergisi Kanunu uyarınca safi kazancın tespit edilmesi için indirilmesi gereken giderlere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlarda dahil edilmiştir. (Madde 9)

 

 • Kaza olmayan işyerlerine teşvik olması amacıyla çok tehlikeli sınıfta 10'dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanacak bir kaza olmayan işyerlerine işsizlik sigortası işveren payı, teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 oranında alınacaktır. (Madde 25)

 

 • Ermenek'te meydana gelen maden kazasında, sigortalı olanlar ile kazada hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle, brüt asgari ücretin iki katı tutarında ödeme yapılacak olup bu ödemelerde vergi kesintisi yapılmayacaktır. (Madde 26)

 

 • İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için teşvik getirilmişti. Yeni düzenleme ile  bu teşvikten sağlanan sigorta primi desteğinden ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin gecikme zammı ve cezasının uygulanmayacağı hükmü yer almaktadır. Ancak geçmişte işverenden tahsil edilmiş olan tutarların gecikme cezası ve gecikme zamları iade ve mahsup edilmeyecektir. (Madde 27)

 

 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

 

 • Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 4/1-a(SSK) sigortalısı olarak işe alınması ve işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanacaktır. (Madde 28)

 

 • Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere zorunlu hallerde ve olağanüstü hallerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödeniyordu. 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “haftalık otuz altı saati aşan” ibaresi “haftalık otuz yedi buçuk saati aşan” şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenle ile artık 37,5 saati aşan çalışmalar yüzde yüzden az olmamak koşuluyla zamlı ödenecektir. (Madde 34)

 

 • İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin hakkı getirilmiştir. Ayrıca işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilebilecektir. (Madde 35)

 

 • Yer altında çalışan maden işçilerinin çalışma süreleri günlük en çok 6 saat, haftalık en çok 36 saat ve 4857 sayılı Yasa’nın 68.maddesinin b fıkrasına göre de yarım saat ara dinlenmesi olacak şekilde düzenlenmişti. Yapılan değişiklik ile birlikte çalışma şartları günlük çalışma süresi en çok 7,5 saat, haftalık çalışma süresi ise en çok 37,5 saat olacak şekilde değiştirilmiştir. (Madde 36)

 

 • Yeni düzenleme ile turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir. (Madde 37)

 

 • 4857 sayılı İş Kanununa göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak, ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabiliyorlardı. Yapılan değişiklik ile 14 Yaş altı çocuklara da sınırlı alanlarda çalışma izni getirilmiştir. 14 yaşını doldurmamış çocuklar da bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlâki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabileceklerdir.

 

 • Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamayacaktır. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilecektir.

 

 • Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. (Madde 38) Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacaktır. (Madde 39)

 

 • Rödövans sözleşmeleri çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından işçilere ödenecek ve iş yeri sahibinden tahsil edilecektir. (Madde 40)

 

 • Emekli Sandığı Kanunu uyarınca 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re'sen emekliye ayrıldıklarında fiilî hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanıyorlardı. Yeni düzenleme ile 8/9/1999 veya bu tarihten önce iştirakçiliği bulunup, 8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla emekli aylığına hak kazanacaklardır. 8/9/1999 tarihinden önce geçen ve aylık bağlanmasında dikkate alınan hizmetler nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanması talep edilemeyecektir. Bu şartları taşıyanlara maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olmak üzere müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacak olup bunlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. (Madde 42)

 

 • Emekli iken şirket ortağı veya işyeri sahibi olarak çalışmaya devam eden emeklilerin emekli maaşlarından yapılan %15’lik kesinti %10 oranına düşürülmüştür. (Madde 45)

 

 • Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamıyordu. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil ediliyordu. 6645 sayılı Kanunla bu zorunluluk 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olarak ortadan kaldırılmıştır. (Madde 46)

 

 • Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar için uygulanan prim oranı %13,5’tan %,5’a düşürülmüştür. Bu prim oranının % 12,5’i genel sağlık sigortası primiyken bu oran %4,5’e düşürülmüştür. (Madde 47)

 

 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Kurumca verilecek idarî para cezalarına ilişkin maddede düzenleme yapılmıştır. Kanun’un 4/1/c hükmü kapsamında bulunan sigortalıların hizmet bilgilerinin Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince, Kurumca belirlenen süre içinde elektronik ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde idari para cezası uygulanacaktır. Söz konusu idari para cezaları sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin beşte biri, geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında olacak olup ilgili yılın aralık ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört katını geçemeyecektir. (Madde 48)

 

 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda hekimler için yeni bir düzenleme yapılmıştır. Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere,
 • İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,
 • Bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,
 • genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Kurumca belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin bedeli Kurum tarafından karşılanacaktır.

 

 • Ayrıca, şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. (Madde 49)

 

 • Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri uyarınca 5510 sayılı Kanun’un 4/1/b hükmü kapsamında sigortalı sayılanların çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı % 15’i geçemeyecektir. Yeni düzenleme ile burada belirtilen %15 oran, 2015 yılı Temmuz ve takip eden ödeme dönemlerine ilişkin olmak üzere %10 olarak uygulanacaktır. (Madde 50)

 

 • Yasanın yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur'lular, prim borçlarını 3 ay içinde ödememesi veya yapılandırmaması halinde sigortalılıkları durdurulacaktır.

 

 • Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık süreleri yeniden canlanacaktır. Başvuru halinde hesaplanacak borç tutarının tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. (Madde 56)

 

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca af ve yapılandırmaya ilişkin düzenleme yapılmıştır:

 

 • İşverenlerin ve/veya üçüncü şahısların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 5510 Sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 39 uncu maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortalıya, genel sağlık sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle, kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen şekilde ve süre içinde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. (Madde 57)

 

 • Getirilen düzenleme ile Temmuz 2015 ayından geçerli olmak üzere Temmuz 2015 zammından sonra emekli aylığı hala 1000TL’nin altında olanların maaşlarına 100 TL, emekli aylığı 1000TL’nin üzerinde olanlar için ise 1100TL’yi geçmemek üzere zam yapılacaktır. (Madde 58)

 

 • 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacaktır.

 

 • Bu madde kapsamında olan ve 2008 Ekim ayı başından önce ölen sigortalının anne ve babasına aylık bağlanmasında her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaksızın gelir ve aylık bağlanacaktır.

 

 • Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınacaktır. (Madde 59) Yani sigortalının ölümü 01.10.2008’den önce vuku bulmuşsa 506 sayılı Kanun, sonra olmuşsa 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre dul-yetim aylıkları bağlanacaktır.

 

 • Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde” SGK tarafından karşılanacaktır.

 

 • Eklenen yeni fıkra ile artık, SGK, bu kapsama girenler yönünden genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmetlerine ilave sağlık hizmetlerini belirleyecek, protez ve ortezler için farklı birim fiyatı tespit edebilecektir. Bu sağlık hizmetleri sağlık uygulama tebliğindeki istisnai sağlık hizmetleri kapsamına dahil edilmeyecektir. (Madde 60)

 

 • Çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde çalışan kişiler için "Mesleki Yeterlilik Belgesi" alınması zorunlu hale getirilmiştir. Yeterliliği olmayanları çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500 lira idari para cezası verilecek. (Madde 74)

 

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca; en son yayımlanan 2009 istatistiği sonrasında, 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş ve Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmuş işçi sendikalarının Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe kadar yapacakları yetki tespit talepleri, kanunda yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre Bakanlıkça sonuçlandırılmaktaydı.

 

 • Değişiklik ile Mülga 2822 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlıkça yayımlanan 2009 Temmuz  istatistiğinde  kurulu bulunduğu  işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu üyesi bulunduran işçi sendikaları ile 2009 Temmuz istatistiği sonrasında 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş işçi sendikalarının, bu maddenin yürürlüğünden önce imzaladıkları toplu iş sözleşmelerinden bir sonraki toplu iş sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere yapacakları yetki tespit başvuruları ile kurulu bulundukları işkolundaki diğer işyeri ve işletmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları kanunda yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacaktır. (Madde 81)

 

 • 2022 sayılı Kanuna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanması öngörülüyor olup bu (1.620) rakamının 2015 yılı Bütçe Kanunu ile 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında (1.751) olarak uygulanması öngörülmüştü. Şimdi 6645 sayılı Yasa ile 01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında (2.332) olarak uygulanacaktır. Yani 65 yaş aylığı alanlara yüzde 33 zam getirilmiştir. (Madde 87)


Bu Kanunun,


 • 46. maddesi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

 

 • 8. maddesi, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren,

 

 • Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 


 


 

 

 

 

 

 

 


Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği