resim
E-Bülten

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Hukuk Bülteni Ana Menü

6637 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)  07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun İle Getirilen Düzenlemeler

 

  • 633 sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ek madde getirilerek “çeyiz yardımı ve buna yapılacak devlet katkısı” konusunda düzenlemeler yapılmıştır. (Madde 14)

 

Buna göre, Türk Vatandaşlarına; bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde devlet katkısı ödenecektir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 5 bin lirayı geçemeyecektir.


Çeyiz hesaplarına ödenecek devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacaktır. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumlu olacak.


Çeyiz hesabı kanunla özel olarak korunmaktadır. Hesap sahibinin devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla hak ettiği devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplam miktarın, devlet katkısı için, bir yıllık asgari ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek ve iflas masasına dahil edilemeyecektir.

 

  • 633 sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ek madde getirilerek “konut yardımı” konusunda düzenlemeler yapılmıştır. (Madde 15)

 

Konut sahibi olmayan ve Türk vatandaşı olanlara ilk ve tek konut satın alımlarında, bankada TL cinsinden konut hesabı açtırıp 3 yıl sistemde kalmaları koşuluyla 15 bin lirayı geçmemek üzere devlet katkısı sağlanacaktır. Devlet katkısı ödemesi, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 15 bin lirayı geçemeyecektir.

 

Hak sahiplerinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumlu olacaktır. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilecektir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre ilgili bankalardan takip ve tahsil edilecektir.

 

  • 633 sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ek madde getirilerek “doğum yardımı” konusunda düzenlemeler yapılmıştır. (Madde 16)

 

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacaktır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacaktır. Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecektir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu düzenleme uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenecektir. Kararlaştırılan tutarın bu düzenlemeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu düzenlemeye göre ödeme yapılmayacaktır.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmayacaktır.

 

Vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybeden kişilerde doğum yardımından yararlanabilecek kapsamına alınmıştır.

 

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek olup haczedilemeyecektir.

 

 

Doğum yardımına ilişkin düzenleme 15.5.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten önceki doğumlarda “doğum yardımından yararlanılamayacaktır.

 

  • Bu Kanunun;

16. maddesi 15.5.2015 tarihinde,

Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütmektedir.

 


Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği